NOWOŚCI

Czym jest Kynoedukacja?

Kynoedukacja są to zajęcia polegające na zwiększeniu świadomości uczestników na tematy związane z psami np: profilaktyka pogryzień, szacunek do zwierzęcia i jego granic, ogólna wiedza na temat psów, podstawy opieki i potrzeby psa.

Czym jest Dogoterapia ?

''Dogoterapią nazywamy terapię kontaktową z udziałem psa polegającą na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną formą terapii, a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych. Spotkania z psami mogą przyjmować różne formy. Mogą być to spotkania jednorazowe lub ciągłe, mające na celu dostarczenie pozytywnych emocji lub np kszatłtowanie funkcji poznawczych'' [www.przyjaciel.pl]

Dzięki dogoterapii możemy osiągnąć następujące cele według delta society;

Fizyczne: poprawa funkcji motorycznych w zakresie motoryki dużej i małej, sprawniejsze poruszanie się na wózku, lepsze poczucie równowagi

Zdrowie psychiczne: poprawa komunikacji, poprawa umiejętności koncentracji uwagi, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, obniżenie lęku, podniesienie poziomu samooceny, spadek poczucia alienacji, izolacji, samotności i wyobcowania

Edukacyjne: podniesienie zasobu słownictwa - czynnego i biernego, usprawnienie pamięci, tworzenie pojęć opisujących rzeczywistość, takich jak kolor, wielkość, kształt itd.

Motywacyjne: ułatwienie nawiązywania kontaktu z obcymi osobami, poprawia integracje w grupie, wytworzenie umiejętności podejmowania proponowanych ćwiczeń i aktywności

Cele szczegółowe: przełamanie lęku przed kontaktem z psem, akceptacja podejścia do psa przebywającego w bliskim otoczeniu, nawiązanie i pogłębienie kontaktu z psem, kształtowanie pozytywnych emocji i eliminowanie negatywnych [agresji, autoagresji], pobudzenie zmysłów, lepsze poznanie schematu ciała psa i człowieka, wykonywanie aktywności ruchowych wspólnie z psem lub w jego obecności, wyciszenie i relaksacja w obecności psa, nauka i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności pielęgnacyjnych, nazywanie własnych emocji oraz emocji jakie przeżywa pies, nauka zasad bezpiecznego przebywania z psem

Dodatkowe korzyści płynące z dogoterapii to:

 • rozwijanie empatii
 • otwarcie na świat
 • wzrost opiekuńczości
 • wzrost zaufania i akceptacji
 • umiejętność socjalizacji
 • pobudzenie umysłowe
 • kontakt fizyczny
 • korzyści fizjologiczne

Badania wykazują że kontakt z psem znacząco obniża poziom stresu, pomaga poradzić sobie, np. ze stresem pourazowym, obniża poziom samotności oraz obniża za wysokie ciśnienie tętnicze, badania wykazują również że dzieci autystyczne wykazują więcej zachowań prospołecznych w obecności psa.

Czym jest TUS?

TUS – Trening Umiejętności Społecznych ma na celu nauczyć uczestników m.in. jak rozpoznawać i reagować na własne emocje, jak je wyrażać adekwatnie do danej sytuacji, jak komunikować się z rówieśnikami by być dobrze i zrozumiale odbieranym, jak zawierać i utrzymać relacje rówieśnicze.

Aby zdobyć wiedzę na temat wyżej opisanych umiejętności uczestnicy treningu muszą wchodzić w wyreżyserowane przez terapeutę interakcje pomiędzy sobą. Podczas zajęć odgrywane są m.in. różne scenki, gdzie jedni uczestnicy treningu odgrywają jakieś role, przydzielone im przez terapeutę, a pozostała grupa uczestników staje się obserwatorami, którzy następnie analizują zaprezentowane przez odgrywających zachowania. W ten sposób uczestnicy będący raz w roli aktora a raz w roli widza nabywają wiedzę o nowych umiejętnościach, mają okazję je przećwiczyć i uczą się słuchać informacji zwrotnej na swój temat w grupie, gdzie panuje pełna akceptacja i bezpieczeństwo. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań, przedstawianych przez pacjenta na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie.

Czym jest ART?

Aggression Replacement Training: A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth” – jest to program terapii skierowany do młodych ludzi przez Arniego Goldsteina.  ART w skrócie jest zbiorem technik interwencyjnych, które mają nauczyć młodych ludzi radzić sobie z gniewem i agresją oraz stosować te techniki w sytuacjach powodujących stres lub złość. Szczególnie jest on skierowany do osób, którzy maja słabo rozwinięte umiejętności prospołeczne, wykazują problemy w komunikacji z otoczeniem, adekwatnym wyrażaniem uczuć, powstrzymywaniem uczucia złości i nie potrafią spojrzeć na własny świat z bardziej uczciwej, sprawiedliwej i właściwej perspektywy.

Podczas Treningu zastępowania agresji realizowane są cztery komponenty:

 • trening kontroli złości: polega na zastosowaniu sekwencji: bodziec- zachowanie-następstwo w celu zidentyfikowania wyzwalaczy złości. Celem tego komponentu jest nauka zatrzymania powstałego pobudzenia w wyniku złości lub gniewu, aby dać sobie możliwość refleksji nad wyborem adekwatnego zachowania i z wypracowanie alternatywnych sposobów zachowania w sytuacja prowokujących agresję;
 • trening umiejętności społecznych: polega na zastosowaniu w postaci gotowych scenariuszy umiejętności prospołecznych zastępujących zachowania agresywne;
 • wnioskowanie moralnego: głównym tematem są wartości, błędy w myśleniu i konfrontacja się z dylematami moralnymi;
 • trening empatii: omawianie zagadnień związanych z budowaniem relacji, zaufaniu, wzajemnym szacunku, aktywnym słuchaniu.

 Trening prowadzony jest przez dwóch psychoterapeutów, raz w tygodniu i jednorazowo trwa 1,5h.

Terapia przetwarzania słuchowego metodą SAFE AND SOUND PROTOCOL (SSP) prof. Porgesa

Czym jest terapia SSP?

Podstawą naukową prowadzenia terapii Porgesa jest teoria poliwagalna, dotyczy nerwu błędnego, który jest X nerwem czaszkowym, jest to najważniejszy nerw części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego. Łączy on obszary pnia mózgu z wieloma częściami ciała, w tym szyja, klatką piersiową i jamą brzuszną. Terapia polega na przywróceniu neurologicznego stanu bezpieczeństwa poprzez aktywację brzusznej części nerwu błędnego.

 

Dla kogo jest zalecana terapia SSP?

Terapia ma na celu zmniejszenie stresu i wrażliwości słuchowej, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania społecznego i odporności na dźwięki.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego często wykazują nadwrażliwość dźwiękową i przeciążenie słuchowe spowodowane hałasem, w konsekwencji prowadzi to do niepokoju i/lub trudności natury emocjonalnej. Kiedy reakcja emocjonalna na dźwięk jest negatywna, układ limbiczny stymuluje nerw błędny i autonomiczny układ nerwowy w taki sposób, że jednostka przyjmuje postawę „walcz lub uciekaj”. Terapia SSP odpowiednio stymuluje i odwrażliwia system słuchowy za pomocą odpowiednio przetworzonej muzyki, koncentrującej się na częstotliwości ludzkiej mowy. 

Szczególnie zaleca się terapię SSP dzieciom i dorosłym ze zdiagnozowanym lub podejrzeniem występowania takich zaburzeń rozwojowych jak:

 • spektrum autyzmu
 • nadwrażliwość słuchowa
 • nadreaktywność na dźwięki, fonofobia
 • zaburzenia zrozumiałości mowy
 • stany lękowe, reaktywność emocjonalna przejawiająca się w nadmiernej drażliwości, nerwowości
 • zaburzenia snu, jąkanie, zespół jelita drażliwego, bóle brzucha nieuzasadnione medycznie

Na czym polega terapia SSP?

Terapia polega na słuchaniu zmodyfikowanych ścieżek muzycznych, które ze względu na swoją specyfikę akustyczną aktywują brzuszną część nerwu błędnego.

Ile trwa terapia SSP?

Terapia i czas jej trwania jest indywidulanie dobierany przez Terapeutę w oparciu o analizę badań słuchu i przeprowadzonego wywiadu na temat specyfiki trudności i zaburzeń pacjenta. Z reguły terapia zasadnicza Moduł Core trwa 5 dni a Moduł utrwalający - Moduł Balance kolejne 5 dni.

(W Poradni kwalifikacje do terapii prowadzi mgr Ewa Rycombel przy współpracy z certyfikowanym providerem metody SSP prof. S. Porgesa – Karolina Zienkiewicz.)

 

Lista badań słuchu, które należy wykonać u specjalisty Audiofonologa przed spotkaniem z Terapeutą:

 1. Audiometria – Tympanometria
 2. Audiometria tonalna
 3. Audiometria słowna
 4. Audiometria impedancyjna

 

Trening wzrokowo- motoryczny jest to program terapeutyczny, który łączy ze sobą terapię ortoptyczną z terapią pedagogiczną. Dodatkowo jest wspomagany programem słuchowym-  Therapeutic Listening®, Quickshifts, które mają na celu integrować wrażenia sensoryczne. Terapia jest także rozszerzona o stymulator słuchowy Forbrain®, który pobudza przetwarzanie słuchowe i wspiera naukę czytania i pisania.

Trening wzrokowo- motoryczny ma na celu integrować funkcje wzrokowo- słuchowe, słuchowo- językowe oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Istotnym aspektem podczas ćwiczeń jest także motoryka mała oraz duża, dlatego też zajęcia wykonywane są zarówno w pozycjach statycznych jak i dynamicznych. Ma to na celu zintegrowanie bodźców wzrokowych z innymi zmysłami.

 

Trening wzrokowo- motoryczny jest przeznaczony dla dzieci u których występują trudności w zakresie pracy wzroku oraz umiejętności szkolnych. Terapia może również wspierać uczniów, którzy niedługo podejmą edukację szkolną.

 

Z uwagi, że ćwiczenia są indywidualnie dobierane niezbędna jest aktualna diagnoza ortoptyczna, którą można zrealizować w naszej Poradni.

 

Terapia jest prowadzona indywidualnie oraz odbywa się raz w tygodniu, czas trwania jednego spotkania to 30 minut lub dla dzieci starszych 50 minut.

 

Trening w Poradni prowadzi Pani Wioleta Bogusławska – pedagog, ortoptyk

Diagnoza ortoptyczna w naszej Poradni zawiera ocenę poszczególnych parametrów wzroku:

 • Ostrości wzroku do bliży i dali
 • Ruchomości gałek ocznych (ruchy śledzące oraz ruchy sakkadowe)
 • Zakresu konwergencji
 • Akomodacji
 • Występowanie zeza ukrytego i jawnego
 • Fuzji
 • Widzenia przestrzennego

Konieczne jest, aby udając się na wizytę u ortoptystki zabrać ze sobą dokumentację medyczną (w szczególności aktualną okulistyczną). Dostarczone badanie okulistyczne/ badanie wady refrakcji musi być wykonane po cykloplegii (tzw. Zakropleniu)

 

Diagnoza ortoptyczna ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie zaburzeń widzenia obuocznego. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego mogą przyczyniać się do obniżonej koncentracji podczas pracy w bliży. Wpływają również na trudności w nauce czytania i pisania oraz prawidłowego rozwoju innych umiejętności.

 

Ortoptystka zajmuje się:

 • diagnostyką widzenia obuocznego- leczeniem zeza, niedowidzenia oraz zaburzeń widzenia
 • terapią widzenia
 • profilaktyką wzroku
 • współpracą z innymi specjalistami