Trening słuchowy Neuroflow

OFERTA > TERAPIA

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (APD) to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.; oparty jest na najnowszych badaniach naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii, neurologopedii; jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka w oparciu o bodźce słuchowe

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder- APD) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym. Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku szkolnym, gdyż może mieć poważny wpływ na osiągniecia szkolne. Dzieci z podejrzeniem upośledzenia wyższych funkcji słuchowych, mimo prawidłowych wyników badań słuchu, zachowują się podobnie jak dzieci z lekkim niedosłuchem i mają trudności z nauką ze słuchu, szczególnie w otoczeniu hałasu.

Na czym polega i jak przebiega terapia?

Terapia jest dostosowana do wymagań i wieku dziecka. Sesje odbywają się online w domu dziecka pod nadzorem rodziców albo w poradni z terapeutą. Stopień trudności zadań jest dostosowany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening wymaga od dziecka skupienia uwagi, myślenia, zapamiętywania, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania.

Przed rozpoczęciem treningu Provider Neuroflow przeprowadza wstępną diagnozę i kolejno po każdym przebytym przez dziecko etapie terapii sporządza diagnozę korygującą, która ma na celu uwzględnienie postępów terapii. Sesje terapeutyczne odbywają się 3 razy w tygodniu (w tym jedna z nich w weekend). Każda dzienna sesja trwa około 15-20 minut. Trening może trwać (w zależności od potrzeb i osiągniętych efektów) od 11 do 24 tygodni.

Profile kliniczne APD:

Provider Neuroflow w trakcie diagnozy ustala do jakiego podtypu klinicznego APD należy dziecko. Dr Andrzej Senderski (autor metody) wyróżnia 3 podtypy zaburzenia:

 • Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym – ich istotą są zaburzenia identyfikacji, różnicowania i zapamiętywania cech akustycznych dźwięków mowy oraz trudności w rozumieniu mowy w hałasie. Dziecko z tego typu zaburzeniami będzie miało problemy z różnicowaniem fonemów, co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu oraz często występujące wady wymowy. Terapia w tym przypadku opiera się na ćwiczeniach: różnicowania długości, wysokości i kolejności dźwięków; analizie aspektów czasowych dźwięku; funkcji fonologicznych z użyciem dźwięków mowy; rozumienia mowy w szumie.
 • Zaburzenia uwagi słuchowej – ich istotą są trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych (w hałasie), szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób. Dziecko z tego typu zaburzeniami dodatkowo może być także impulsywne, przejawiać trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi, mieć zaburzoną krótkotrwałą pamięć słuchową. Terapia w tym przypadku opiera się na ćwiczeniach: rozumienia mowy w hałasie; krótkotrwałej pamięci i uwagi słuchowej. U dzieci tych często rozpoznawane są współistniejące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD).
 • Zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej – ich istotą są trudności w zadaniach wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takich jak: rozumienie ze słuchu, rysowanie, pisanie i czytanie, taniec oraz wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy. Terapia w tym przypadku opiera się na ćwiczeniach: uwagi i lateralizacji słuchowej; integracji i separacji międzyusznej, korzystania z cech prozodycznych mowy; treningu muzycznego.

Dla każdego dziecka z rozpoznanym apd powinno się wybrać odpowiedni, zindywidualizowany program terapeutyczny.

Kiedy zgłosić dziecko na diagnozę?

Jeśli twoje dziecko:

 • nie potrafi dłużej utrzymywać uwagi na konkretnych zadaniach
 • myli podobnie brzmiące wyrazy
 • ma trudności w nauce: czytania, pisania lub języków obcych
 • często prosi o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • ma trudności z rozumieniem dłuższych poleceń ustnych
 • nie chce wykonywać lub wykonuje nieprawidłowo kilkuetapowe polecenia, podane w jednym zdaniu
 • ma kłopoty z przyswojeniem treści dłuższej rozmowy
 • zdarza się, że sprawia wrażenie nieobecnego
 • jest wrażliwe na głośne dźwięki
 • ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos
 • nie przejawia zdolności muzycznych
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego lub na ostre zapalenie ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych bywają dodatkową przyczyną trudności w uczeniu się u dzieci z dysleksją, SLI, ADHD, autyzmem. Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu testów diagnostycznych  oceniających wyższe funkcje słuchowe  wskaże jest wypełnienie Ankiety.

Jakie są efekty terapii?

Trening Neuroflow poprawia zdolności dziecka w:

 • różnicowaniu dźwięków mowy, a dzięki temu w nauce czytania i pisania
 • nauce języków obcych
 • utrzymaniu uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie
 • podzielności uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, gdy należy słuchać nauczyciela i jednocześnie robić notatki
 • wydłużeniu pamięci słuchowej
 • rozwoju mowy
 • prawidłowej artykulacji
 • prawidłowej melodii języka (prozodii)
 • poprawia pewność siebie
 • obniża poziom stresu
 • ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych