Badanie skalą inteligencji Stanford Binet 5

OFERTA > DIAGNOSTYKA

Narzędzie SB5 to najnowszy na rynku testów psychologicznych indywidualnie przeprowadzany test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze, odpowiedni dla badanych w wieku od 2 do ponad 85 lat.

Posiada bardzo szeroki zakres zastosowania w diagnostyce psychologicznej. Może być stosowany do diagnozowania zaburzeń rozwojowych i wybitnych zdolności u dzieci i młodzieży, oceny klinicznej i neuropsychologicznej, badań umiejętności, oceny wczesnego rozwoju, diagnozy psychopedagogicznej pod kątem nauczania specjalnego, określenia stopnia niepełnosprawności.

Test SB5 składa się z dwóch skal: Skali Niewerbalnej oraz Skali Werbalnej 

Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowoprzestrzenne, Pamięć robocza). Używa się jej do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki. 

Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo.

Średni czas przeprowadzenia testu w Poradni pełnej skali IQ zajmuje zazwyczaj od 1,5h do 2,5h. W przypadku dzieci z obniżonym poziomem uwagi i koncentracji istnieje możliwość przeprowadzenia testu podczas dwóch spotkań.